Wednesday, June 24, 2015

Phân Ưu KQ Võ Trịnh Xuân / HAHKQ San Diego


 
 
 PHÂN ƯU
Nhn được tin bun
KQ VÕ TRNH XUÂN
Pháp danh: KHÔNG H
Thư ky Hi Ái Hu Không Quân San Diego
Hoa tiêu trc thăng khóa 69A
Phc v ti Phi Đoàn 233/ Thiên Ưng / Đà nng và 
Phi đoàn 243/ Mãnh sư/Phù cát
Sinh năm 1942
Từ trần ngày 21 tháng 6 năm 2015
Nhm ngày 6 tháng 5 năm t Mùi ti Vit nam
 
Hưởng th 73 tui
 
Thành tht chia bun cùng chi Xuân và Tang quyến
Nguyn cu Hương linh KQ VÕ TRNH XUÂN 
sớm tiêu diêu min Cc lc
 
Gia đình Mãnh sư và Nhân ái
 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.