Saturday, June 2, 2018

Thư Cảm ơn của Hội Trưởng KQ Lê Văn Sáu

   Kính thưa
    Quý Niên Trưởng,
    Quý Phu nhân và Hội viên Hội Ái Hữu Không Quân VNCH miền Trung California (HAHKQ VNCHTC)
    Cuộc bầu cử chức vụ Hội Trưởng nhiệm ký 2018-2021 của HAHKQ VNCHTC với kết quả thật tốt đẹp (62 phiếu bầu cho KQ Lê Văn Sáu, 15 phiếu  trắng và 3 phiếu bất hợp lệ), chứng tỏ những thành quả của Hội trong 3 năm qua đã được Hội viên chấp nhận là đường lối sinh hoạt của Hội đi đúng đường và đó cũng là hướng đi của Hội trong 3 năm sắp tới.
    Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả sự quý mến và tin tưởng của quý vị đã giao trách nhiệm cho tôi trong quá khứ cũng như trong 3 năm sắp tới.
    Thưa quý vị.
Chúng ta sống trong một nước dân chủ, cuộc bầu cử nào dầu lớn hay nhỏ đều có sự tranh luận gay gắt với nhau về quan điểm cũng như đường lối sinh hoạt nhưng rồi phải chấp nhận kết quả bằng lá phiếu của cử tri. Cuộc bầu cử chức vụ Hội trưởng của HAHKQ VNCHTC cũng không ngoại lệ.
    Với cương vị là Hội Trưởng cho nhiệm kỳ 3 năm sắp tới, tôi  sẽ cố gắng hết minh để giảm thiểu sư bất đồng của tất cả anh em Không Quân không đồng quan điểm với Hội.
    Tôi tha thiết mời gọi sự hợp tác và lắng nghe ý kiến xây dựng của tất cả Huynh Đệ để Hội Ái Hữu Không Quân của chúng ta càng  ngày càng vững mạnh.
Một lần nữa, xin cảm tạ tất cả quý vị.
KQ Lê Văn Sáu, H/T