Monday, July 22, 2019

Đại Úy KQ Đặng Văn Hòa Phi Đoàn 235 Trực Thăng Khóa 65G

  Video

Video 2  
Video  3 Phát Biểu của Gia Đình


The Pictures
 Chúng tôi nhận được tin từ Gia Đình Cố Đại Úy KQ Đặng Văn Hòa. Phi Đoàn 235 Trực Thăng Khóa 65G  thông báo: 
Tang Lễ Cố Đại Úy KQ Đặng Văn Hòa.
Thánh Lễ sẽ được cử hành vào lúc:
10 giờ sáng ngày Thứ Ba 
23 tháng 7 năm 2019
tại Nhà Thờ Saint Barbara Catholic Church
Catholic church in Santa Ana, California
Address: 730 S Euclid St, Santa Ana, CA 92704
Sau đó sẽ di quan về Long Beach và hỏa táng.
Các con và cháu gồm có:
Đặng Nguyễn Huỳnh Trâm (Michigan, USA), Doctor of Pharmacy
Nguyễn Hoải Hoan (chồng), Pharmacist
Con : Nguyễn Ngọc Châu và Nguyễn Hoài An

Đặng Nguyễn Phương Trâm ( Toronto, Canada), Electrical Engineer
Phạm Trọng (chồng) , Electrical Engineer
Con : Pham Trâm Anh va Phạm An Sơn