Monday, September 10, 2018

Trợ giúp tài chính của Cựu Đ/U Trương Công Tấn, PD 122 , đang trong hoàn cảnh sinh sống khó khăn tại Việtnam....

Kính Thưa quý vị Niên trường và các Chiến hữu KQVNCH,
Hội tương trợ cựu KQVNCH vừa nhận được thư yêu cầu trợ giúp tài chính của Cựu Đ/U Trương Công Tấn,
PD 122, đang trong hoàn cảnh sinh sống khó khăn tại Việt nam....
Chị phiếu tương trợ gửi về:  
South VNAF Veterans Foundation
10872 Westminster Avenue, Suite 105
Garden Grove, CA 92843-4981

Danh sách MTQ tương trợ cho Cựu Đ/U Trương Công Tấn :
1. Hội Tương Trợ cựu KQVNCH----$ 200.00

Danh sách sẽ được cập nhật hoá mỗi khi nhận được chị phiếu tương trợ.

Hội Tương Trợ Cựu KQVNCH sẽ khóa sổ cho sự tương trợ cựu Đ/U TCT vào ngày 9/30/18.

Trân trọng thông báo,
Giang Thanh & Thu Nguyet
Ủy ban Xã Hội HTTCKQVNCH
September 10th,2018