Wednesday, May 16, 2018

Bóng Dáng Tân Hội Trưởng

Được biết, nhim kỳ ca Hi trưởng Hi AHKQ Trung Cali s chm dt vào ngày Không Lc 01 tháng 7 năm 2018. BCH Hi s đng ra t chc bu Tân hi trưởng và Ban Giám Sát nhim kỳ 2018-2021 vào lúc 12:30PM, Ch nht, ngày 20 tháng 5/2018 ti Thư Vin Vit Nam (góc Westminster & Euclid). 
Được biết, KQ Hi trưởng đương nhim Lê Văn Sáu và KQ cu Hi trưởng Lê Văn Chóc (nhim kỳ 2011-2014 (?) s ra ng c vào chc v Hi trưởng Hi AHKQTC nhim kỳ 2018-2021 ti đây. 
Đ được đ c ng c vào trách v Hi trưởng (hay Ban Giám Sát) và đ được quyn bu c, phi là mt quân nhân KQ và phi là Hi viên ca Hi AHKQ đa phương (theo Ni Quy). Mun thành hi viên KQ, KQ đó phi đóng niêm lim.
Theo thin ý, mt Hi trưởng được tín nhim s hi đ nhng tiêu chun sau:
  • Phi là hi viên (có đóng niên lim)
  • Gi vng lp trường quc gia dân tc
  • Có nhit tình vi KQ qua tính hòa ái, thông cm nhưng cương ngh,
  • Có kh năng điu hành Hi và giao tế vi các Hi bn
  • Có điu kin sinh hot (gia đình, thì gi, sc khe, kiến thc, tinh thn trách nhim...)
Cũng theo thin ý, trách nhim ca mt Hi trưởng bao gm:
- Lo sp và dn bàn ghế cho hi viên hi hp.
- Thay mt Hi tham d các sinh hot ca các Hi bn, tin túi b ra!
- Thăm viếng hi viên b bnh.
- L tang cho hi viên như phúng điếu ph c...
- Và biết bao chuyn bao đng khác...
Dù là mt hi là ái hu, nhưng Hi Ái Hu KQ được hình thành không nht thiết đ hi ng, tic tùng, picnic, ca hát và nhy múa!
Hi AHKQ được hình thành như là mt T m đ các cánh chim xa x bay v lúc xế chiu. Hi AHKQ cũng là nim hãnh din ca hi viên KQ qua nhng sinh hot mang tính truyn tha mt di sn nhân bn và hào hùng ca Không Quân VNCH cho thế h tiếp ni ti quê hương mi.
Qua đó, anh Hi trưởng & BCH Hôi luôn luôn nghĩ đến T Quc Không Gian (và danh d ca QLVNCH) ch không vì quyn li cá nhân hay phe nhóm ca mình,
Cho nên, cá nhân chúng tôi s bu cho ng viên Hi trưởng nào hi đ nhng điu phù hp vi quan nim nêu trên ca chúng tôi.
Chúng tôi hy vng quý huynh đ cùng chung suy nghĩ đ bu đúng c xng người đi din cho mình!

Westminster, 05/10/2018
KQ Võ Ý

2 comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.